<

Producten

 • NAS®

  Anammox in actief slib

  Het NAS® (New Activated Sludge) systeem vertegenwoordigt een uniek actiefslib systeem waarin anammox bacteriën deel uitmaken van de bio-massa. Deze micro-organismen zorgen ervoor dat stikstof tijdens de aerobe zuivering zeer efficiënt wordt verwijderd.  Een aerobe zuiveringsstap is vaak noodzakelijk om de CZV restfractie en nutriënten te verwijderen om lozing of hergebruik van het water mogelijk te maken. 

  Het NAS®systeem kan gerealiseerd worden met diverse slib/water scheidingssystemen zoals nabezinktank, flotatie of membraanscheiding. Het realiseren van een NAS®-systeem binnen een actief slibsysteem of MBR biedt naast de significant toegenomen waterkwaliteit ook voordelen met betrekking tot de dimensionering van de installatie.

  Het NAS® systeem zorgt voor een gemiddelde energiewinst van 40-50%. Daarnaast kan de installatie gerealiseerd worden met een kleinere ecologische voetafdruk, en er hoeft geen CZV toegevoegd te worden om het denitrificatie proces te ondersteunen. Tegelijkertijd is de geproduceerde hoeveelheid slib lager, wat gunstig is voor de gehele operatie. Het NAS® system is erg robuust en kan daardoor redelijk makkelijk geïntegreerd worden in bestaande actiefslib installaties. Afhankelijk van de behoefte, kan het afvalwater afgevoerd of hergebruikt worden.

 • AMFER®

  Stikstofverwijdering uit water/slib/digestaat en de productie van (kunst)mest

  Bij de vergisting van mest en andere organische stoffen wordt organisch gebonden stikstof grotendeels omgezet in ammonium (NH4) stikstof. Het hoge stikstofgehalte vormt bij het uitrijden van het digestaat als mest een limiterende factor (in verband met de mestwetgeving). Bij het verwerken van het digestaat of de dunne fractie van mest, wordt de NH4-stikstof momenteel voornamelijk met behulp van biologische zuiveringstechnieken omgezet in stikstofgas. Deze technieken vragen aanzienlijk veel energie, wat resulteert in het verlies van stikstof als nutriënt.

  Met het AMFER® proces wordt ammoniak verwijderd in een continue of batch proces. Het medium met ammoniak wordt verwarmd en belucht. De ammoniak wordt vervolgens vastgelegd als ammoniumzout (sulfaat of nitraat), wat als kunstmest-vervanger kan worden ingezet. Er zijn verder geen chemicaliën nodig en het proces wordt uitgevoerd bij ca. 60°C. De benodigde warmte kan volledig worden geproduceerd door een WKK-installatie.

 • ANPHOS®

  Fosfaat terugwinnen uit afvalwater

  Om fosfaat op een milieuvriendelijke manier uit afvalwater of digestaat te verwijderen kan het ANPHOS® proces worden toegepast. Bij anaerobe behandeling van afvalwater wordt het aanwezige fosfaat grotendeels omgezet in ortho-fosfaat en de stikstof in ammonium (NH4-N). Bij aeroob voorgezuiverd water wordt ook ortho-fosfaat gevormd en is kalium als tegen-ion aanwezig.

  Het basisprincipe van het ANPHOS® proces wordt gevormd door de beluchting van het afvalwater. Daarbij treedt een pH stijging op. Vervolgens wordt ortho-fosfaat onder toevoeging van magnesium(hydr)oxide, samen met een deel ammonium gebonden aan magnesium, waarbij magnesiumammonium-fosfaat (MgAP) of magnesiumkaliumfosfaat (MgKP) ontstaat. Dit product wordt ook wel ‘struviet’ genoemd. Na de reactie precipiteert het struviet en kan het worden ontwaterd, waarna het als kunstmestvervanger kan worden afgezet. Op deze manier wordt een gesloten fosfaat-cyclus verkregen. Het ANPHOS® proces is toepasbaar op alle typen afvalwater dat meer dan 50 mg/L P bevat.

 • RO-Recycle / MemPhos®

  Omgekeerde osmose behandeling en ontzilting van afvalwater

  Met RO-Recycle® is het mogelijk om effluent van een biologische zuivering geschikt te maken voor het gebruik als ketelvoedingswater, verversingswater voor koeltorens en proceswater. 70% van de totale hoeveelheid effluent kan geschikt gemaakt worden voor deze doeleinden met hulp van een RO installatie. Deze installatie is zelfs zo ver ontwikkeld dat chemische de-fosfatering in de biologische zuivering achterwege kan blijven. Om dit hoge rendement te halen is een speciale voorbehandeling gecombineerd met periodieke membraan desinfectie en een reinigingsregime met standaard chemicaliën. Hierdoor is de frequentie van reiniging teruggebracht tot minder dan tien keer per jaar, en zijn de operationele kosten geminimaliseerd. 

  De resterende 30% van het effluent komt vrij als een geconcentreerde zouthoudende stroom. Om deze geschikt te maken voor lozing op het riool heeft Colsen een pelletreactor (MemPhos®) ontwikkeld, die het mogelijk maakt om tot 80% van het aanwezige fosfaat uit de pekel te verwijderen en tevens het gehalte aan calcium, magnesium, kalium en sulfaat te verlagen. Hiervoor is alleen een dosering van loog nodig. De zouten worden afgescheiden in de vorm van pellets, welke na uitlekken een drogestof-gehalte hebben van > 90 %. De chemische samenstelling van de pellets vormt een perfecte mix van nutriënten voor de landbouw.

 • UASB

  Anaerobe afvalwaterzuivering en biogasproductie

  Anaerobe zuivering wordt toegepast in vele industriële sectoren waarin afvalwater met veel organische vervuiling (CZV > 2.000 mg/L) voorkomt. De techniek wordt toegepast om de hoge operationele kosten van de aerobe afvalwaterzuivering te verminderen en energie te produceren in de vorm van biogas. Hiervoor worden verschillende typen UASB reactoren toegepast. Bijkomende voordelen zijn:

  • lage slibproductie
  • lagere lozingskosten

  Anaerobe afvalwaterzuivering is een proces waarin bacteriën in afwezigheid van zuurstof de organische fractie uit het water omzetten in biogas (CH4 en CO2). Dit proces vindt plaats in een UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) reactor. Afvalwater wordt daarbij in een continue stroom onderin de reactor ingebracht via een distributie systeem.

 • Anaerobic Granular Sludge

  Actieve biomassa voor inocculatie en snelle opstart UASB

  Anaerobe waterzuivering wordt in verschillende industriële sectoren toegepast. Voor deze technologie vormt korrelslib een essentieel ingrediënt. Zo wordt hiermee de organische fractie (CZV) in het afvalwater langs anaerobe weg effectief gemetaboliseerd. De in de reactor aanwezige methanogene biomassa zet de aanwezige organische verbindingen om in biogas. 

  De anaerobe reactoren zijn zodanig ontworpen, dat de vorming van granulair slib wordt bevorderd en dat het slib in de reactor blijft. Het komt echter voor, dat het slib uitspoelt na een calamiteit. Om betreffende reactor opnieuw snel op te kunnen starten of om een nieuwe reactor op te starten, kan anaerobe biomassa uit een goedwerkende reactor worden geënt.

  Colsen is al meer dan 2 decennia actief op het gebied van afvalwaterzuivering en energie-productie en heeft veel bedrijven in haar klanten-bestand met een anaerobe afvalwaterzuivering. Hierdoor kan Colsen bemiddelen in het aankopen en verkopen van anaeroob korrelslib.

 • Thermofiele Vergisting

  Efficiënte vergisting van organisch materiaal in afvalstromen

  Vergisting is een anaeroob biologisch proces, waarbij organisch materiaal door verschillende bacteriën wordt afgebroken. In een vergister worden op die manier organische stoffen omgezet in CH4, CO2 en water. De efficiëntie van de omzetting wordt mede bepaald door de procesomstandigheden en de aard van de organische stof. Het proces kent een optimale activiteit bij twee temperatuur trajecten : bij 30-40°C (mesofiele vergisting) en bij 50-55°C (thermofiele vergisting). 

  Thermofiele vergisting kan toegepast worden op zuiveringsslib, industriële (bio)organische producten of mest. Ook kunnen combinaties hiervan vergist worden (co-vergisting). Een extra voordeel van thermofiele vergisting is dat pathogene bacteriën, virussen en kiemen verregaand afgedood worden.

 • Thermophilic

  Thermofiele Slibgisting

  25% meer CZV omzetting en tot 50% meer biogas met thermofiele slibgisting

  De verwerking van slib is een belangrijke kostenpost voor rioolwaterzuiveringen (RWZI’s). Door de omvang van de te verwerken hoeveelheid slib te reduceren kunnen deze kosten aanzienlijk worden beperkt.

  Een efficiënte manier om de hoeveelheid geproduceerd slib te reduceren is het toepassen van thermofiele slibgisting. In vergelijking met mesofiele slibgisting is er bij thermofiele vergisting een veel hogere organische drogestof afbraak (10 – 25% hogere ODS omzetting), waardoor de slibreductie groter is. Het (extra) geproduceerde biogas kan, na ontzwaveling (met BIDOX®), worden omgezet in elektriciteit en/of warmte in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) met een directe positieve invloed op de energiebalans van RWZI’s. Thermofiele slibgisting is toepasbaar bij zowel bestaande als nieuwe RWZI’s.

 • DIGESTMIX®

  Efficiënt meng- en verwarmingssysteem voor vergisters

  Het DIGESTMIX® systeem mengt en verwarmt de inhoud van een vergistingsreactor met minimale energie- en onderhoudskosten. Deze menger/verwarmer combineert intensieve menging en stabiele temperatuurbeheersing. Daardoor wordt de vorming van schuim- en drijflagen voorkomen en tegengegaan. De DIGESTMIX® kan ook als menger (zonder verwarming) worden geleverd.

  De vergisting vindt plaats in een gesloten (CSTR) reactor. In een dergelijke reactor is goede menging essentieel. Bij een CSTR kan menging verkregen worden door injectie van biogas of mechanisch middels een roerwerk. Echter bij mechanische menging is de mate van drijflaag- en schuimvorming geringer. Het DIGESTMIX® systeem zorgt voor goed contact tussen de anaerobe bacteriën en het substraat en het systeem voorkomt dat er kortsluitstromen ontstaan, die het rendement van de vergister doen dalen.

 • BIDOX®

  Biologische ontzwaveling van gasstromen

  Één van de meest effectieve technieken voor de biologische verwijdering van sulfiden uit biogas wordt gevormd door de BIDOX®. In dit systeem van gasreiniging worden géén chemicaliën gebruikt en er komt geen afvalstroom vrij. Met weinig onderhoud en een uitgekiende processturing kan H2S uit het biogas worden verwijderd tot een concentratie < 50 ppm. Door die behandeling wordt de levensduur van de biogas-motor aanzienlijk verlengd en kan biogas efficiënt worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

  Tijdens de ontzwaveling van biogas komt geen geur vrij, omdat het BIDOX® systeem hermetisch gesloten is. Ook dient er geen surplus biomassa te worden afgevoerd en behoeft er geen reiniging van het vulmateriaal plaats te vinden.

 • Nuridox

  Nutridox®

  Een evenwichtig samengestelde voeding voor optimale microbiële activiteit

  Micro-organismen spelen een cruciale rol in de natuur en de mens heeft geleerd de enorme diversiteit aan biochemische omzettingen te benutten. Steeds vaker zien we biologische processtappen, die onderdeel uitmaken van industriële toepassingen. Het welzijn van de biomassa in de reactor wordt hierbij vaak een kritische factor in een reeks van processtappen. De laatste decennia heeft Colsen een aantal biologische processen ontwikkeld voor industriële en communale waterzuivering, voor bioenergie-productie en voor biologische ontzwaveling. Om een “gezonde” biomassa te garanderen in grote procesinstallaties is een nutriëntrijk voedingsmedium ontwikkeld, dat helpt bij de groei en het op peil houden van de vitaliteit van de biomassa.

  Colsen heeft dit vitale voedingsmedium op basis van de ervaringen van jarenlang onderzoek samengesteld. Nutridox® is een gevaarvrij nutriënt concentraat, dat direct middels micro-injectie in het proces kan worden gedoseerd. Vraag vrijblijvend om meer informatie en productgegevens.

 • Poul-AR®

  De valorisatie van pluimveemest

  Colsen heeft een kosteneffectieve en duurzame methode ontwikkeld voor de behandeling van pluimvee mest: Poul-AR®

  In het Poul-AR® proces worden eco-innovatieve principes en technologieën toegepast die leiden tot duurzame terugwinning van nutriënten en energie-efficiëntie uitgaande van mestsoorten met een hoog stikstofgehalte (w.o. pluimveemest). De werkwijze maakt achtereenvolgens gebruik van biologische en fysisch-chemische processtappen. De eerste stap is een biologische ammonificatie, waarbij organische stikstof wordt omgezet in ammoniak. In de tweede stap, de de-ammonificatie, wordt met lucht de ammoniak uit het medium gestript. De vervluchtigde ammoniak wordt vervolgens met zwavel- of salpeterzuur afgevangen en vastgelegd in de vorm van een ammoniumzout (sulfaat of nitraat) en is direct toepasbaar als hoogwaardige kunstmeststof. Het residu is rijk aan organisch materiaal. Door het verwijderen en terugwinnen van de aanwezige stikstof kan de mest vergist worden. In een thermofiele vergisting wordt biogas geproduceerd welk kan gebruikt worden om elektriciteit en/of warmte op te wekken.

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van milieuproblemen.