<

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst RWZI Bath getekend

160504 Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Colsen Stowa Wbd Vlnr Bunsma Colsen Schots 0292s 2
By JaapK

In het kader van een onderzoeksproject van het Programma Demonstratie Energie-Innovatie (DEI), worden proefnemingen met thermofiele slibgisting uitgevoerd op het terrein van RWZI Bath. Waterschap Brabantse Delta voert deze proeven uit in samenwerking met Colsen BV en STOWA. Dit project is een show case van energiewinning uit hernieuwbare bronnen én energiebesparing waarbij gedemonstreerd wordt dat bij communale afvalwaterzuiveringen de biogasproductie aanzienlijk vergroot kan worden, terwijl tegelijkertijd stikstof energie-efficiënt wordt teruggewonnen.
De huidige methodiek van afvalwaterzuivering (mesofiele vergisting) is niet optimaal, waardoor niet de volledige energiepotentie van de biomassa wordt benut. Om biogasproductie uit biomassa middels vergisting kosteneffectief te maken is inzet van innovatieve technologie nodig. Daarbij stelt de door Colsen ontwikkelde AMFER® technologie het consortium in staat op energiezuinige wijze het grootste deel van de stikstof uit het proces te verwijderen en te immobiliseren als ammonium zout. Dat laatste is rechtstreeks als kunstmest bruikbaar. Dank zij een subsidie van het DEI programma wordt de opschaling van het proces tot full scale mogelijk.

Innovatie

Thermofiele slibvergisting van zuiveringsslib vormt een innovatieve technologie waarmee de biogasproductie kan worden verhoogd, terwijl tegelijkertijd stikstof kan worden teruggewonnen. De voorgestelde stikstofwinning levert energetisch een zeer groot voordeel ten opzichte van het gangbare Haber-Bosch proces.
Het grote voordeel van thermofiele gisting zit met name in kosten, de mate van extra gasproductie en de mogelijkheid tot stikstofterugwinning. De technologie kan bij bestaande slibvergistingen relatief eenvoudig en tegen beperkte investeringskosten worden toegepast, waarmee het bijzonder effectief en efficiënt is en vanwege de het grote aantal installaties een groot herhalingspotentieel kent.

Overeenkomst getekend

Op 4 mei 2016 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners getekend op de RWZI locatie in Bath.

160504 Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Colsen Stowa Wbd 0327sToelichting bij de pilot installatie (v.l.n.r.: Boris Colsen, Theo Schots & Joost Buntsma)

De locatie van RWZI Bath

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Bath verwerkt het huishoudelijk afvalwater van 380.000 inwoners. Door initiatieven zoals de Energiefabriek en de Grondstoffenfabriek, waarbij energie en nutriënten gewonnen worden uit het zuiveringsproces, zijn de Waterschappen gedreven een maatschappelijk verantwoorde procesvoering te implementeren. Daardoor krijgen technieken als thermofiele slibgisting en processen om stikstof en fosfaat terug te winnen uit restproducten van de RWZI meer aandacht.

Project achtergrond thermofiele slibgisting

De huidige generatie slibvergisters in Nederland gaat uit van mesofiele vergisting (bij een temperatuur tussen 33-35 °C). Door het toepassen van thermofiele vergistingsomstandigheden (bij een temperatuur tussen 52-55 °C) kan een veel hoger rendement worden behaald. Bij de meeste bestaande vergisters kan naar verwachting relatief eenvoudig worden overgegaan op thermofiele gisting en is een terugverdientijd van minder dan 4 jaar goed mogelijk. Toch is thermofiele gisting tot dusverre niet toegepast door gebrek aan ervaring en omdat er nog technische barrières zijn. Waterschap Brabantse Delta heeft voorafgaand aan dit project een aantal innovaties getest waarmee de technische barrières worden opgelost.
In opdracht van STOWA is in 2012 onderzoek uitgevoerd naar stikstofterugwinning op RWZI’s. In dit onderzoek is ook de door Colsen ontwikkelde technologie opgenomen en vergeleken met het gangbare Haber-Bosch proces voor stikstofproductie. De conclusie van het onderzoek uit 2012 is dat, om kansrijk te zijn, de onderzochte technologieën tot doel moeten hebben het verbruik van chemicaliën, warmte en of elektriciteit te verlagen. Dat zijn precies de voorwaarden waar in dit project aan voldaan wordt:

  • Er is voldoende restwarmte beschikbaar na de thermofiele gisting om gebruikt te worden voor het stikstofterugwinningsproces;
  • Door het toevoegen van een stripproces met lucht, zijn er geen chemicaliën nodig. Bovendien komt in het uitgegiste thermofiele slib een hoge concentratie stikstof voor, waardoor het proces nog efficiënter wordt en daarmee kan concurreren met bekende technologieën.

In onderstaand schema wordt het concept achter het project geschetst:

Schema

Colsen is binnen het consortium de ervaringsdeskundige op het gebied van mestverwerking, bio-vergisting en nutriënt-terugwinning. De praktische testen worden op de locatie van RWZI Bath uitgevoerd. Het project is onlangs gestart en de pilot zal naar verwachting 9 à 10 maanden in werking zijn.

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van milieuproblemen.